Mexico City Metro Logo

1968
Mexico City Metro
Mexico City, Mexico
1968
Mexico City Metro
Mexico City, Mexico

Lance Wyman